نمونه سوالات امتحانی دین وزندگی دوازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات دین وزندگی دوازدهم تجربی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم که به دنبال امتحانات نوبت دوم(خرداد)هستید، نمونه سوالات امتحانی دین و زندگی نوبت دوم( نمونه دوم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم(خردادماه) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی دین و زندگی دوازدهم تجربی نوبت دوم(خرداد ماه) مراجعه کنید .

ضمنا با توجه به نیاز همکلاسی های شما ، درصورت امکان نظر خودتون را در مورد فایل های زیر اعلام بفرمایید تا همکلاسی ها و دوستانتان با مطالعه نظر شما با دقت بیشتری نسبت به دانلود فایل ها اقدام کنند

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات دین و زندگی دوازدهم تجربی نوبت دوم(خردادماه):

1-تدبر در قرآنکریم: 

الف) با توجه به آیۀ شریفۀ: «یسأَلُه من فی السماوات والْأَرضِ کُلَّ یومٍ هو فی شَأْنٍ» چرا خداوند، هر لحظه دست اندرکار امري است؟

ب) با توجه به آیۀ شریفۀ : «کُلُّ نَفْسٍ ذَائقَۀُ الْموت ونَبلوکُم بِالشَّرِّ والْخَیرِ فتْنَۀً وإِلَینَا تُرْجعونَ» هر انسانی در زندگی خـود، همواره بـه وسیلۀ امور «شر» یـا با امور «خیر» در معرض «..................» است.

ج) بر اساس آیۀ شریفۀ: «ولاَ تَقْرَبواْ الزِّنَى إِنَّه کَانَ فَاحشَۀً وساء سبِیلًا» چرا از نزدیک شدن به «زنا»، نهی شده ایم؟

د) هر کدام از عبارتهاي قرآنی زیر، به کدام یک از معیارهاي تمدن اسلامی اشاره دارد؟بنویسید.

1» -لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبینَات وأَنزَلْنَا معهم الْکتَاب والْمیزَانَ لیقُومالنَّاس بِالْقسط« 

2-قُلْ هلْ یستَوِي الَّذینَ یعلَمونَ والَّذینَ لَا یعلَمونَ إِنَّما یتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْباب

نمونه سوالات امتحانی دین وزندگی دوازدهم تجربی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم)

2-درستی یا نادرستی گزاره هاي زیر را با (ص/غ) مشخص کنید: 

الف) احکام و قوانین دین اسلام، فقط سعادت و نیکبختی اخروي و ابدي را تأمین مینماید

ب) انسان موجودي است که میتواند در برابر موانع درونی و بیرونی ایستادگی کرده و علیه خود قیام کند.

ج) شرکت در مجالس شادي مانند جشن عروسی، جشنهاي مذهبی و ملی «جایز» است.

د) نیاز انسان غربی به معنویت، باعث شد که به مکاتب عرفانی و معنوي وحیانی روي بیاورد

3-جاي خالی عبارتهاي زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید: 

الف) اولین آیاتیکه بر رسول خدا (ص) نازل شد و آغازگر رسالتشان بود، دربارة «...............» و «...............» است.

ب) تولید فیلم هاي سینمایی وتلویزیونی که به نیت اعتلاي فرهنگ وتمدن اسلامیوتربیت دینی باشد،درشرایط ویژه،«..............» است.

ج) میان یک پیام و روش تبلیغ آن، باید تناسبِ «...............» و «...............» برقرار باشد.

د) اگر کسی گمان کند که میتواند مستقل از خداوند امور را تدبیر کند،گرفتار شرك در «...............» شده است

مطالب مرتبط

4-به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید: 

الف) دو مورد از آثار مثبت حوزة قسط و عدل را بنویسید.

ب) شرط بندي در بازيها و ورزشهاي معمولی چه حکمی دارد؟

ج) توحید عملی داراي دو بعد است، آنها را بنویسید.

د) چرا انحرافهاي اجتماعی، باید در همان مراحل ابتدایی خود «اصلاح» شوند؟

هـ) رسول خدا (ص)،چگونه توانست انقلابی عظیم در جایگاه خانواده و زن پدید آورد؟

و) کدام جریان، بزرگترین ضربه را به اسلام وارد کرد و سبب تنفّر برخی مردم جهان از اسلام شد؟

همچنین در ادامه بخشی از کتاب که مربوط به فایل نمونه سوالات دین  وزندگی نوبت دوم (خرداد ماه) می باشد را مشاهده می کنید:

مونتگمری وات می گويد: «علم و فلسفه اروپا بدون کمک گرفتن از فرهنگ اسلام توسعه نمی يافت؛… اسلام نه تنها در تولیدات مادی و اختراعات اروپا شريک است، بلکه اروپا را واداشت تا تصوير جديدی از خود داشته باشد. اما از آنجا که اروپا در حال حاضر علیه اسلام عکس العمل نشان می دهد، تأثیر مسلمانان [بر  تمدن   غرب] را بی اهمیت جلوه می دهد. وظیفه مهم ما اروپايیان اين است که اين اشتباه را اصلاح 2 کنیم و به مديون بودن عمیق خودمان به جهان اسلام اعتراف کنیم.» اروپايی همچون معماری، اسلحه سازی و ... را ٔ ويل دورانت نیز بسیاری از هنرها و فنون برجسته 3 مديون صنعتگران مسلمان می داند. آثار و پیامدهای مثبت و منفی تمدن جدید برای داوری صحیح و منصفانه در خصوص تمدن جديد ضروری است با برخی آثار اين تمدن در حوزه های مختلف آشنا شويم: 

الف) حوزۀ علم آثار مثبت تولید علم در قرون اخیر جهشى فوق العاده داشته است؛ به طورى که

 ١ــ رشد سریع علم: دوران جديد را مى توان دوران علم نامید. اختراع صنعت چاپ، کشف الکتريسیته، ساخت ماشین، اختراع وسايل ارتباطى مانند: تلفن، راديو، تلويزيون و ماهواره، راه اندازى شبکه هاى اينترنت، نظريات و کشفیات جديد در فیزيک، شیمى و ساير علوم تجربى و توانايى استخراج منابع طبیعى مانند نفت، زندگى در جهان امروز را متحول کرده است. علم و تکنولوژی سبب شد که آدمى بتواند در طبیعت 

٢ــ توانایی بهره مندی بیشتر از طبیعت: تصرف فوق العاده کند و تغییراتى را در آن به وجود آورد. نفت را از اعماق زمین بیرون بکشد، معادن  ژنتیکی کند، با سدهاى ِ را استخراج کند، کوه ها را براى ساختن تونل بشکافد، گیاهان را دستکارى بزرگ آب ها را مهار نمايد و قدرت و توانايى خود را به رخ طبیعت بکشد.

از زمانى که ماشین آلات صنعتى ساخته شد، تولید انبوه نیز آغاز گرديد.

 ١ــ مصرف زدگی: ا در بسیارى از موارد بیش از نیاز ّ تولید فراوان گرچه در ابتدا نیازهاى طبیعى مردم را رفع مى کرد، ام تبلیغات در مردم، نیازهاى کاذب به ٔ طبیعى بازار بود. به همین جهت کارخانه داران با استفاده از جاذبه وجود آوردند تا آنان را به تنوع طلبى بکشانند و مصرف گرايى را به گونه اى سرسام آور افزايش دهند تا خودشان به سود بیشترى برسند. جدی ترين آسیب اين رويه، تغییر الگوی زندگی و دل مشغولى دائمى مردم به کالاهاى متنوع و گوناگونى است که همه روزه وارد بازار مى گردد و اذهان و افکار را به خود عد معنوى و ُ مشغول مى کند و در نتیجه، انسان را از اساسى ترين نیاز خود، يعنى پرورش و تکامل ب متعالى خويش، غافل مى سازد. طبیعی ٔ يک موجود زنده ً ديدگاه غالب و حاکم در تمدن جديد است که انسان را صرفا ٔ اين نتیجه نیازهای مادی و طبیعی ً مانند ديگر موجودات، ولی پیچیده تر، می داند که همچون ساير موجودات صرفا عد معنوی و فطرت الهی در اين تمدن خبری نیست. ُدارد. از همین جهت است که از توجه به ب افزايش توان علمی بشر و دستیابی وی به ابزارهای نوين، توانايی وی برای

 ٢ــ نابودی طبیعت: بهره برداری از منابع طبیعی را به سرعت افزايش داد و به تخريب ساختار طبیعی محیط زيست انجامید. منابع معدنی که نتیجه میلیون ها سال فعالیت موجودات بوده، رو به پايان گذاشته، محیط درياها و ی بر هم خورده، بسیاری از جنگل ها از بین رفته و ّ اقیانوس ها آلوده شده، تعادل ترکیبی گازهای جو ده ها بحران زيست محیطی برای انسان به وجود آمده است. اگر در تمدن اسلامی زمین امانتی الهی در دست انسان بود، در اين تمدن زمین منبعی سرشار از ثروت است که بشر هیچ قید و بند و محدوديتی برای استفاده از آن ندارد.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.61 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی