نمونه سوالات امتحانی تاریخ یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی (نمونه سوم)

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات تاریخ یازدهم انسانی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم متوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم انسانی نوبت دوم ( نمونه سوم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی تاریخ یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات تاریخ یازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی تاریخ یازدهم انسانی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات یازدهم تاریخ نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

1-یک موردازپیامدهای غزوه بدررابنویسید؟

2-دوموردازمعیارهای سنجش اعتبارمنابع تاریخی رانام ببرید؟

3-هدف مشرکان ازمحاصره اقتصادی واجتماعی پیامبرچه بودوچرابه شعب ابی طالب پناه بردند؟

نمونه سوالات امتحانی تاریخ یازدهم انسانی نوبت دوم  به همراه پاسخ تشریحی (نمونه سوم)

4-دوموردازاقدامات منافقان رادرمدینه علیه پیامبرومسلمانان راذکرکنید؟

5-چرامتون نظم ونثرادبی،گونه مهمی ازمنابع تاریخی محسوب می شوند؟

مجموعه سئوالات ب(دروس پنجم تاهشتم)

1-چرادرک وپذیرش جهان بینی وپیام مکتب اسلام برای ایرانیان دشواروناخوشایندنبود؟

2-مصریان به چه دلایلی نسبت به حاکمیت امپراتوری روم برسرزمین خویش ناخشنودبودند؟

3-دواقدام عمربن عبدالعزیزاموی راذکرکنید؟

4-فعالیت امامان بعدازامام رضا(ع)تاعصرغیبت امام مهدی(عج) بر چه محورهایی متمرکزبود؟ (۲مورد)

5-دانش آموزگرامی،متن زیررابه دقت مطالعه نموده وسپس به سئوالات مربوطه پاسخ دهید.

صلح نامه های میان ایرانیان واعراب،حاوی نکات مهمی درباره چگونگی فتح ایران وبرخوردهای فاتحان ومغلوبان است.

الف)صلح نامه نهاوند.(("فرمانده سپاه عرب"جان هاومال هاوزمین هایشان راامان می دهدکه کسی دینشان راتغییرندهدوازانجام ترتیبات دینشان منع نکند،مادام که هرسال به عامل خویش جزیه دهند.مادام که ره مانده راراهنمایی کنند،راه هارااصلاح کنندوهرکس ازسپاه مسلمانان راکه به آنهاگذرکند(یک شبانه روز)مهمان کنندومادام که نیک خواهی کنند.اگرخیانت کردند ذمه ماازآنهابری باشد))(طبری،تاریخ طبری،جلد۵،ص۱۹۶۰).


ب)صلح نامه ری:(("یکی ازبزرگان شهر"پانصدهزاردرهم بدادتاتازیان کسی ازایشان رانکشندوبه اسیری نبرندآتشکده ای راویران نکنند،ونیزخواستندکه مقدارخراج ایشان برابرخراج اهل نهاوندباشد))(بلاذری،فتوح البلدان،ص۱۲۰).

الف)تعهدات ایرانیان واعراب مسلمان رادرقراردادهای صلح فوق فهرست نمایید؟

تعهدات ایرانی ها
تعهدات اعراب
 
 


ب)تعهدات اعراب مسلمان دراین صلح نامه ها،دلالت برچه مسائلی دارد؟

جملات صحیح وغلط رامشخص کنید.

الف)فاخرترین نمونه ی شاهنامه ی مصوردوره ی تیموری شاهنامه دموت است.            ص        غ

ب)دردوره تیموریان علوم دینی ازاقبال وتوجه بیشتری برخورداربود.                              ص        غ

ج)کتابت وتصویرگری شاهنامه درزمان شاه عباس صفوی به پایان رسید.                       ص       غ

به سئوالات چهارگزینه ای زیرپاسخ دهید.

۱.ازمهم ترین زمینه هاوعوامل ظهوررنسانس دراروپابه شمارمی رود؟

الف)گسترش روابط فرهنگی باجهان اسلام          ب)افول شهرنشینی وتجارت

ج)نفوذپاپ وکلیسابرزندگی مردم                     د)برقراری روابط تجاری باکشورهای همسایه

۲.شارلمانی برای اداره قلمروخودنهاداداری دوران امپراتوری روم موسوم به ............رااحیا کرد.

الف)کنسول             ب)ماموران ویژه                ج)پادشاه                د)کومس یاکنت

۳.کدام سلسله باروی کارآمدن،خلیفه عباسی راازتسلط آل بویه شیعه مذهب درآورد؟

الف)خوارزمشاهیان            ب)سامانیان                ج )سلجوقیان                   د)غزنویان

۴.برف وسرمای شدیدمانع کدام موفقیت نظامی سلطان محمدخوارزمشاه شد؟

الف)شکست قراختائیان       ب)فتح همدان          ج)فتح بغداد           د)شکست دادن مغولان

3-جاهای خالی عبارت های زیرراباکلمات مناسب پرکنید.

الف)رسمیت یافتن واستقرارمذهب.........................تاثیرات عمیقی برهمه ی ابعادجامعه عصرصفوی گذاشت.

ب)صفویان هنراصیل..........................ایران راازحالت روستایی وعشایری به صورت یک صنعت ملی درآوردند.

 ج)ازمهم ترین ابداعات فناوری عصررنسانس،اختراع دستگاه چاپ توسط...........................بود.

4-شماره گزینه صحیح را ازجدول سمت چپ انتخاب نموده ودرجدول سمت راست بنویسید.

الف)بنیان گذارورهبرمعنوی طریقت صفوی

ب)دردشت چالدران باوجودشجاعت ورشادت ازسپاه عثمانی شکست خورد.

ج)پایتخت راازقزوین به اصفهان منتقل کرد.

 د)درزمان اواعضای حرم سرانفوذزیادی داشتندودراداره امورکشوردخالت می کردند


۱_شیخ زاهدگیلانی

۲_شاه عباس اول

۳_شیخ صفی الدین اردبیلی

۴_شاه اسماعیل

۵_شاه سلیمان

 ۶_شاه سلطان حسین

5-درمورد اصطلاحات ومفاهیم زیرتوضیح مختصردهید.

الف)اقطاع:

ب)سِرف:

ج)اهل قلم واهل شمشیر

 د)رنسانس

6-معماری ایرانی دردوره کدام فرمانروای تیموری به عظمت وشکوفایی کم نظیری دست یافت؟

7-کدام سردارمسلمان،بیت المقدس راازاشغال صلیبون آزادکرد؟

8-اهداف شاه عباس ازایجادروابط دوستانه بااروپائیان چه بود؟

9-چه عواملی باعث احیای فعالیت های علمی وآموزشی درایران دوره ایلخانان شد؟

10-باتوجه به خط زمان زیرهرکدام ازکتب معرفی شده درکدام برهه از زمان نگاشته شده است؟

(احسن التورایخ_حبیب السیر_تاریخ عالم آرای عباسی)

11-نقش دهقانان ایرانی درسده های نخستین هجری رابیان نمائید؟

12-عواملی که باعث رونق اقتصادی ورشدشهرنشینی درزمان سامانیان وآل بویه شد؛راذکرکنید؟(۲مورد)

13-ازعلل سقوط حکومت سلجوقیان دونمونه نام ببرید؟

14-چراباهجوم مغول هابه ایران،زندگی شهری برای مدتی دچاروقفه وافول شد؟

15-دواقدام هولاکوخان مغول بعدازلشکرکشی به ایران راذکرکنید؟

16-علل وعوامل شروع جنگ های صلیبی رابنویسید؟(۲مورد)

17-دوموردازنتایج نهضت پروتستان رابنویسید؟

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس یازدهم انسانی متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی یازدهم انسانی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.37 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی