دانلود کتاب فارسی یازدهم انسانی سال تحصیلی 96 - 97

در ادامه مطلب می توانید کتاب فارسی یازدهم انسانی سال تحصیلی 96 - 97 را دریافت کنید.

درباره کتاب فارسی یازدهم انسانی

پست دانلود کتاب های درسی این بخش شامل دانلود کتاب درسی فارسی یازدهم رشته ی انسانی می باشد. کتاب فارسی یازدهم انسانی چاپ سال 96 - 97 می باشد و شامل تمام فصل های کتاب درسی فارسی یازدهم رشته ی انسانی می باشد. در ادامه بخش هایی از کتاب فارسی یازدهم انسانی می باشد که فایل کامل کتاب ادبیات یازدهم را در بخش دانلود دریافت نمایید.


کارگاه متن پژوهی

قلمرو زبانی

1- معناي واژه هاي مشخص شده را بنويسيد.

معيار دوسـتان دغل روز حاجت است                قرضي به رسم تجربه از دوستان طلب         صائب

صـورت بـی صـورت بـی حـد غیب                  ز آینـۀ دل تافـت بـر موسـی ز جیب          مولوی

فخری که از وسیلت دون همّتی رسد                 گر نام و ننگ داری، از آن فخر، عار دار         اوحدی


دانلود کتاب فارسی یازدهم انسانی سال تحصیلی 96 - 97


2- واژۀ «دیگر» امروزه، «غالبا» به عنوان صفت مبهم، در جایگاه وابسـتۀ پسـین به کار می رود؛ ماننـد «بهار دیگـر، از راه رسـید.» درمتـون کهـن، گاه، این صفـت مبهم، در جایگاه وابسـتۀ پیشـین قـرار می گرفته اسـت؛ مثال: «دیگـر روز، برای تفرّج به بوستان رفت.» نمونه ای از این شیوۀ کاربرد صفت مبهم را در متن درس بیابید.

مطالب مرتبط


3- معاني فعل «شد» را در سروده ی زير بررسي كنيد.

گريه شام و سحر، شكر كه ضايع نگشت          قطـره بـاران مـا گوهـر يكدانـه شـد

منـزل حافـظ كنـون بارگه پادشاسـت               دل بر ِ دلـدار رفـت، جان برجانانه شـد           حافظ


4- معنای برخی واژه ها تنها در جمله یا زنجیرۀ سخن قابل درک است.

بـا اسـتفاده از شـیوه های زیـر، بـه معنـای هـر یـک از واژه هـای مشـخص شـده، دقیق تـر میتوان پی بـرد:

الف) قرارگرفتن واژه در جمله:

ماه، طولانی بود.                     ماه، تابناک بود.

ب) با توجه به رابطه های معنایی (ترادف، تضاد، تضمّن و تناسب)

سير و بيزار-----> ترادف          سير و گرسنه ------> تضاد

سير و پياز-----> تناسب          سير و گياه -----> تضمّننویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : NaN مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی