دانلود کتاب زبان انگلیسی یازدهم ریاضی سال تحصیلی 96-97

در ادامه مطلب می توانید کتاب زبان انگلیسی یازدهم ریاضی سال تحصیلی 96-97 را دریافت کنید.

درمورد کتاب زبان انگلیسی یازدهم ریاضی

پست دانلود کتاب های درسی این بخش شامل دانلود کتاب درسی زبان انگلیسی یازدهم رشته ی ریاضی می باشد. کتاب زبان انگلیسی یازدهم ریاضی چاپ سال 96 - 97 می باشد و شامل تمام فصل های کتاب درسی زبان انگلیسی یازدهم رشته ی ریاضی می باشد.

در ادامه بخش هایی از کتاب زبان انگلیسی یازدهم ریاضی می باشد که فایل کامل کتاب زبان انگلیسی یازدهم را در بخش دانلود دریافت نمایید.Reading Comprehension

A. Scan the passage for the following numbers. Match them with the information. There is one extra number.

a. 548          b. 2250           c. 8           d. 1300           e. 204


دانلود کتاب زبان انگلیسی یازدهم ریاضی سال تحصیلی 96-97


…… 1. The number of languages with speakers fewer than 10

…… 2. The percent of endangered languages

…… 3. The number of languages with speakers fewer than 99

…… 4. The number of languages in Oceania


مطالب مرتبط

B. Scan the passage for the proper nouns.

a) The language with more than one billion learners: ……….

b) The continent with one thousand languages: ……….

c) The language with the largest number of native speakers: ……….


C. Scan the passage and answer the following questions.

a) How many languages are there in the world? ……….

b) What is the number of endangered languages? ……….

c) Which continent has the largest number of languages in the world? ……….


D. Read the sentences; put T for true and F for false. If a sentence is false, correct it.

a) Through languages, people can exchange only knowledge.             T…..     F…..

b) When a language has no speaker, it dies out.                                     T…..     F…..

c) Only a few languages can meet the needs of their own speakers.  T…..     F…..


نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : NaN مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی