دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد 98) + پاسخنامه تشریحی

در این مجموعه از نمونه سوالات ، برای شما دانش آموزان کلاس یازدهم انسانی نمونه سوالات علوم و فنون ادبی نوبت دوم جمع آوری شده است .

نمونه سوالات علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی نوبت دوم

در این مطلب برای شما عزیزان مجموعه کاملی از نمونه سوالات علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ نامه تشریحی (خرداد 98) را گردآوری کرده ایم که میتوانید به صورت رایگان از همکلاسی دانلود کنید ، در ادامه این مطلب که مربوط به دانلود نمونه سوالات علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی نوبت دوم میباشد میتوانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید .

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی (نوبت اول و نوبت دوم به صورت همزمان) به همراه پاسخ تشریحی میتوانید به صفحه این مطلب مراجعه کنید .

و همچنین در صورت تمایل به مشاهده نمونه سوالات مربوط به تمامی دروس سال یازدهم انسانی به صفحه دانلود نمونه سوالات یازدهم انسانی مراجعه کنید .

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) :


سوال1- جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید.

1- فخرالدین عراقی در هر فصل از مثنوی ............... به یکی از مباحث عرفانی پرداخته و سخن را با تمثیل و حکایت به پایان رسانده است.

2- سرودن غزل های خیال انگیز و به کار بردن مضمون های بدیع و گاه دور از ذهن از ویژگی های شعر ............... است.


سوال2- درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید.

3- در بیت «دامن کشان که می روی امروز بر زمین / فردا غبار کالبدت بر هوا رود» دو کنایه وجود دارد.

4- کتاب «احسن التواریخ» از خواندمیر نثر بینابین دارد.

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی (نمونه دوم) :

1-جاهای خالی را باکلمه های مناسب کامل کنید 

الف)فخرالدین عراقی درهرفصل ازمثنوی ......به یکی ازمباحث عرفانی پرداخته همچنین در .......خود سیر وسلوک عارفانه را درقالب نظم ونثر بیان کرده است 

2-سرودن غزل های خیال انگیز وبه کاربردن مضمون های بدیع وگاه دور ازویژگی های شعر .......است 

3-هریک ازتوضیحات ستون الف را به گزینه مربوط به آن درستون ب وصل کنید 

الف) 1-بسیاری ازتک بیت ها ی غزال او ضرب المثل شده اند         ب) بابا فغان شیرازی 

2-دقت ظرافت ودقت معانی ازویژگی های شعر اوست                  وحشی بافقی 

3-درسرودن شعر مذهبی معروف است                                         محتشم کاشانی 

4-سبک شعر ش درحد وسط سبک عراقی وهندی است                   صائب تبریزی 

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی نوبت دوم  (نمونه سوم) :

1-سبک شناسی:(2 نمره)

ستایش خرد و ستایش عقل در شعر به ترتیب از ویژگی دهای فکری سبک کدام گزینه است؟

1-عراقی              2-خراسانی         3-خراسانی- عراقی          4-عراقی – خراسانی

2-توجه به علوم و فنون ادبی از جمله « بیان » و « بدیع » بیشتر شده است.» در مورد کدام گزینه زیر است؟

1-ویژگی شعری سبک عراقی     □                                          2- ویژگی ادبی نثر عراقی□

   3- ویژگی ادبی شعر سبک عراقی□                                      4- ویژگی فکری نثر سبک عراقی□

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی نوبت دوم  (نمونه چهارم) :

تاريخ ادبيات : 

1 – موضوع كتاب » مرصاد العباد « ..................................... و ................................... است ../

2 – فکر و انديشة غالب بر آثار موالنا جالل الدين را بيان كنيد. .............................................................................

3 – جمله ی صحيح را با  ص  و جمله ی غلط را با  غ  مشخص كنيد.

الف ) در قرن دهم دو جریان شعری رونق داشت یکی شعر فصیح بابا فغانی و دیگری مکتب وقوع .  ................. 

ب ) بیدل دهلوی به دلیل کاربرد مضمون های پیچیده و استعاره های رنگین » خلّاق المعانی ثانی « لقب گرفت ................. 

4 – چه عواملي موجب شد شاعران ايراني به دربارهای هندی روی آورند.؟

 ..........................................................................................................................

سبک شناسي :

5 – كدام مورد از ويژگي های زباني سبک » عراقي « نيست.؟

مطالب مرتبط

الف) کاربرد » می « به جای » همی « 

ب ) جایگزین شدن » در « به جای » اندر 

ج ) کاربرد دو حرف اضافه برای متمم

 د )از بین رفتن لغات اصیل فارسی

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی نوبت دوم  به همراه پاسخ تشریحی(نمونه پنجم) :

1-- قدیمی ترین تاریخ نوشته شده درباره ی تیمور است .

الف-ظفرنامه ی شامی            ب-تذکره دولتشاه

2-جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید 

الف-جامی کتاب ....................... خود را به شیوه ی تذکرهاالولیا در بیان حقایق عرفانی و ذکر احوال عارفان نوشت ب-......................... تأثیرگذارترین شعرای قرن دهم استکه شعرش از نظر دقت و ظرافت و رقت معانی مشهور است .

3-چه عواملی سبب روی آوردن شاعران ایرانی به دربارهای هند شد ؟(3مورد)

4-کدام گزینه نادرست است ؟

الف-بیدل دهلوی را به سبب سرودن غزل های خیال انگیز و به کاربردن مضمون های بدیع و گاه دور از ذهن می شناسیم .

ب-شعر وحشی حدواسط سبک عراقی و دوره ی بعد یعنی سبک هندی است .

ج-فقر اقتصادی در دوره ی صفوی و ویرانی شهرهای ایران و بیرونقی تجارت و کسب و کار سبب شد که هرکس به اندازه ی توان خودبه امور فرهنگی از جمله ادبیات بپردازد .

د-فضالی هند از تألیف کتاب و سرودن شعر به زبان فارسی و بهادادن به فرهنگ آن استقبال می کردند .

نمونه سوالات علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی نوبت دوم
نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )

دانش آموزان گرامی توجه داشته باشید که میتوانید به صورت جداگانه نسبت به دانلود نمونه سوالات علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی (نوبت اول و نوبت دوم) و نمونه سوالات یازدهم انسانی (تمامی دروس) هم اقدام کنید .

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی