دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات ریاضی و آمار یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد 98) + پاسخنامه تشریحی

در این مجموعه از نمونه سوالات ، برای شما دانش آموزان کلاس یازدهم انسانی نمونه سوالات ریاضی و آمار نوبت دوم جمع آوری شده است

نمونه سوالات ریاضی و آمار یازدهم انسانی نوبت دوم

در این مطلب برای شما عزیزان مجموعه کاملی از نمونه سوالات ریاضی و آمار یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ نامه تشریحی (خرداد 98) را گردآوری کرده ایم که میتوانید به صورت رایگان از همکلاسی دانلود کنید ، در ادامه این مطلب که مربوط به دانلود نمونه سوالات ریاضی و آمار یازدهم انسانی نوبت دوم میباشد میتوانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید .

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات ریاضی و آمار یازدهم انسانی (نوبت اول و نوبت دوم به صورت همزمان) به همراه پاسخ تشریحی میتوانید به صفحه این مطلب مراجعه کنید .

و همچنین در صورت تمایل به مشاهده نمونه سوالات مربوط به تمامی دروس سال یازدهم انسانی به صفحه دانلود نمونه سوالات یازدهم انسانی مراجعه کنید .

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی ریاضی و آمار یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) :


سوال1- در هر یک از استدلال های زیر، جای خالی را با عبارت مناسب پر کنید تا قیاس کامل شود.

الف. هر شکل که مجموع زوایای داخلی اش برابر 180 درجه باشد، نصف مجموع زوایای مربع است.

..................

نتیجه : مجموع زوایای هر مثلث نصف مجموع زوایای مربع است.

ب. a+c > b+c → a > b

15>7

نتیجه 

سوال2- a و b را طوری بیابید که رابطه {(f= {(a,2),(a+b,b),(a-b,a+1),(2,2),(a,a-b یک تابع باشد.


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی و امار یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) :


سوال1- ارزش گزاره های زیر را تعیین کنید :

الف) a2 نامنفی است یا میانه ی همان چارک اول است.

ب) زوج بودن عدد x شرط لازم و کافی است برای بخش پذیری x بر 2.

ت) اگر 31 اول باشد، آن گاه 7 زوج است.


سوال2- با توجه به مفهوم قدرمطلق، تابع │f(x) = │3x-6 را دوضابطه ای کرده، سپس نمودار آن را رسم کنید. دامنه و برد این تابع را تعیین کنید.

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی ریاضی و آمار یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) :


سوال1- نام استدلال زیر را بیان کرده و بگویید روش به کار رفته در این استدلال درست است یا خیر؟ نتیجه ی آن چطور؟

مقدمه ی 1: اگر عددی بر 10 بخش پذیر باشد، آن گاه بر 5 هم بخش پذیر است.

مقدمه ی 2: 2100 بر 10 بخش پذیر است.

2100 بر 5 بخش پذیر است.


سوال2- نمودار تابع │y= │x-3 را به روش انتقال رسم کرده، دامنه و برد آن را تعیین کنید.


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی ریاضی و امار یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) :

سوال1- درستی یا نادرستی گزاره های زیر را تعیین کنید.

آ) اگر 50 مضرب 10 است آن گاه 66 اول است.

ب) اگر 5 عددی اول و -10 عددی طبیعی باشد، آن گاه عدد 1/6 گنگ است و برعکس.

پ) دمای هوای شهرها متغیر کمی نسبتی است یا میانه، نقطه ی وسط داده های مرتب شده است.

ت) در نقاط سربه سر، سود کارخانه صفر است و مقدار پارامتر همیشه با مقدار آماره برابر است.


سوال2- اگر p˄q  گزاره ای درست باشد، ارزش گزاره ی (p˅(q˄r را تعیین کنید. (r گزاره ای دلخواد است.)


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی ریاضی و آمار یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم ) :

سوال1- به کمک انتقال، نمودار توابع y= │x+3│-1 و y= -│x│+4 را رسم کنید. دامنه و برد آن ها را مشخص کنید.


سوال2- اگر نمودارهای f و g به صورت زیر باشند، نمودار توابع f+g و f-g را رسم کنید.


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی و آمار یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم ) :

سوال 1- ارزش گزاره های زیر را تعیین کنید.

الف)a2  نامنفی است یا میانه همان چارک اول است  (n€N )

ب)زوج بودن عدد X شرط لازم وکافی است برای بخش پذیری X بر2

ت)اگر3اول باشد آن گاه 7زوج است .


سوال 2- در یک پارکینگ، هزینهی توقف هر خودرو در ساعتهای مختلف روز به شکل زیر است:

در ساعت 8صبح تا 12ظهر4تومان از12تا 4بعداهر 300تومان وازساعت 4ظهر تا 8شب 600تومان است .

نمودار مختصاتی مربوط به هزینه های تومقف در پارکینگ را رسم کنید


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی و آمار یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم ) :


سوال 1- کدام جملات گزاره هستند ؟ نقیض هر گزاره را بنويسید

 الف)آيا شما به مدرسه خواهید رفت؟ 

ب)عدد8 اول است

د) چه گل زيبايی


سوال 2- عبارت زير را به صورت نماد رياضی بازنويسی کنید .

حاصل جمع دو عدد حقیقی ، سه واحد از حاصلضرب آن ها بیشتر است


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی و آمار یازدهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم ) :


سوال 1- گزاره های زیر را به صورت نماد ریاضی بازنویسی کنید پ

هرعدد نا صفری ازمعکوس خودبزرگ تریا مساوی باآن است

حاصلضرب عددی درخودش به علاوه پنج بزرگ تر از خودش است


سوال 2- اگر{(5وC),(2وb)(1وa)} یک تابع همانی باشد میانگین a,b,c را به دست آوردید


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی و آمار یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه نهم ) :

سوال 1- درستي يا نادرستي جملات زير را تعيين كنيد:

الف) يك چهارضلعي مربع است، اگر و تنها اگر آن چهارضلعي لوزي باشد

ب) تخمين داده های قبل وبعد ازداده های موجود درسری زمانی را برون یابی می گویند

ج) برد يك تابع هماني فقط شامل يك عضو است

د) تابع علامت يك تابع پله اي است


سوال 2- جاهاي خالي را با عبارات مناسب پر كنيد

الف) ) تغيير متوسط قيمت و خدمات در طول زمان را ................. مي نامند

ب)اگرشاخص کل بهای کالاها وخدمات درسال 94و95به ترتیب 227و248باشد نرخ تورم ............است .


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی و آمار یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دهم ) :

سوال 1- نام استدلال زیر را بیان کرده وبگویید روش به کار رفته دراین استدلال درست  است یا خیر ؟نتیجه آن چطور ؟

مقدمه 1-اگرعددی بر 10بخش پذیر باشد آن گاه بر 5هم بخش پذیر است پ

مقدمه 2:2100بر 10بخش پذیر است

.". :2100بر 5بخش پذیر است

سوال 2- درکشوری جمعیت بیکار 20میلیون نفر ونرخ بیکاری 2درصد است جمعیت فعال این کشور چند میلیون نفراست ؟


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی و آمار یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه یازدهم ) :

سوال 1-   مفاهیم زير را تعريف کنید

الف) تورم :

ب)گزاره :

سوال 2-   جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.

الف) ......................يک معیار آماری است که تغییرات نسبی در جامعه آماری را نشان می دهد.

 ب) تابع پلکانی،  يک تابع چندضابطه ای است که در هر ضابطه مقدار تابع ....................است.

ج) اگر رياضیات را به عنوان يک زبان برای انتقال مفاهیم و اطلاعات در نظر بگیريم ، ......... دستور اين زبان است.

 

د) تکرار يک ويژگی را در سری زمانی...............می نامند


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی و آمار یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوازدهم ) :

سوال 1-   ارزش گزارههای زیر را تعیین کنید

الف)a2  نامنفی است یا میانه همان چارک اول است

ب)زوج بودن عدد x شرط لازم وکافی است برای بخش پذیر ی x بر 3

پ)اگر31اول باشد آنگاه 7زوج است


سوال 2- خط فقر جهانی در یک ماه 31 روزه به ازای 1نفر چقدراست ؟چند روش برای محاسبه خط فقر وجود دارد ؟اگر اختلاف درامد افراد زیاد نباشد کدام روش مناسب تراست ؟


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی ریاضی و آمار یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سیزدهم ) :

سوال 1- ارزش گزاره هاي زیر  را تعيين کنید

الف)14عددی زوج است و4عددی اول است

ب)اگر2فرد است آنگاه 7عددی اول است وبرعکس


سوال 2- کداميک از جملات زیر گزاره است ؟

الف)عدد 45عددی زوج است

ب)آیا امروز بارانی است ؟


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال ریاضی و آمار یازدهم انسانی نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( نمونه چهاردهم ) :

سوال 1- جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید

الف) یکی از انواع قیاس ها که در استدلالات ریاضی کاربرد فراوان دارد  ................. است.                 

 ب) شاخص یک معیار آماری است که .................  در جامعه آماری را نشان می دهد.

ج) تغییر متوسط قیمت کالا و خدمات در طول زمان .............. نام دارد.

د) مجموعه داده هایی که در طول زمان با فواصل منظم گردآوری می شود .............. نام دارد


سوال 2- به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید.

 الف) کدام شاخص به ما می گوید قدرت خرید پولمان  چقدر است؟

 ب) کدام شاخص امکان بررسی تاثیر سیاست های دولت بر فقرزدایی را فراهم می آورد؟

ج) در تعریف بیکاری  افراد با چه رده سنی در نظر گرفته شده است؟


مطالب مرتبط

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی و آمار یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پانزدهم ) :

سوال 1- کدام یک ازعبارت ها ی زیر درست وکدام یک نادرست است ؟

الف )تغییر متوسط قیمت کالاها و خدمات در طول زمان را تورم می نامند

ب) )برون یابی تخمین داده های بین داده های ثبت شده است.

ج)گزاره اگر 17اول است آنگاه 18اول است


سوال  2- جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید

الف) شاخص، یک معیار آماری است که ................................... در جامعه آماری را نشان می دهد.

ب)شاخص بهای کالاها و خدمات بر اساس تعداد ........................... متغیر محاسبه می شود.
بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی ریاضی و آمار یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه شانزدهم ) :

سوال 1- جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید

آ )در منطق ریاضی به هر جمله که خبری  ، و ارزش درستی یا نادرستی داشته باشد ، - - - - - -  می گوییم.

ب) ترکیب فصلی درست است .هر گاه  -----------  گزاره درست باشد. یکی از دو عبارت (هر دو- حداقل یکی از دو  )را در جای خالی قرار دهید


سوال 2- تعیین کنید هر کدام از جملات زیر گزاره است یا خیر

آ) لطفا برخیزید                    پ)جمعه روزی تعطیل است       

ب)25بر9بخشپذیر است          ت) شما به چند پرسش پاسخ درست داده اید؟

نمونه سوالات ریاضی و آمار یازدهم انسانی نوبت دوم
نمونه سوال امتحانی ریاضی و آمار یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی ریاضی و آمار یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه شانزدهم )

دانش آموزان گرامی توجه داشته باشید که میتوانید به صورت جداگانه نسبت به دانلود نمونه سوالات ریاضی و آمار یازدهم انسانی (نوبت اول و نوبت دوم) و نمونه سوالات یازدهم انسانی (تمامی دروس) هم اقدام کنید .

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی