دانلود تست های فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی

درادامه مطلب می توانید نسبت به دانلود تست های فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی اقدام کنید

توضیحات دانلود تست های فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی

تست هایی که در ادامه این مطلب مشاهده میکنید ،تست های فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی میباشد که میتوانید به صورت رایگان نسبت به دانلود آن اقدام کنید .

برخی از عبارات مطرح شده در مطلب دانلود تست های فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی عبارتند از:

مالش

هروقت سطح دوجسم را به هم مالش بدهیم تعدادی الکترون از سطح یک جسم جدا کنده می شوند وبه سطح دیگر میچسبند بااین روش می توانیم هم اجسام رسانا وهم اجسام نارسنا را باردار کنیم ولی حواسمان باید به چند نکته باشد

1)منظور از دستگاه منزوی در این جا دستگاهی است که نه به محیط اطراف خود باربگیرد ونه به آن بار بدهد

چند نکته :

روش مالش بهترین وراحت ترین روش برای بار کردن اجسام نارسانا است ولی برای باردار کردن اجسام رسانا روش های بهترین هم وجود دارند

مطالب مرتبط

دانلود تست های فصل اول فیزیک یازدهم ریاضی


2-دراجسام نارسانا بارهای الکتریکی فقط در محل تماس مالش مستقر می شوند چون این اجسام نارسانا هستند با رها نمی تواند دران ها جابه جا شوند

سری الکتریسته مالشی یکی ازدغدغه های مااین است که بدانیم وقتی یک جسم را به جسم دیگر مالش می دهیم بارکدام یک مثبت وبار کدام منفی می شوند در واقع می خخواهیم بدانیم کدام جسم الکترون ار دست می دهد وکدام جسم الکترون می گیند برای همین اجسام را ازنظر خاصیت الکترون خواهی در جدولی به نام سری الکتریسته مالشی  سری تریبو الکترونیک مرتب می کنیم جدول روبه رو دراین جدول هرچه ار انتها ی مثبت سری به انتهای منفی آن نزدیک می وشیم میزان الکترون خواهی زیاد می شوند

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.63 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

M Mostafa
19 دی 1397
N
30 آبان 1397
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی