دانلود تست های فصل اول زیست یازدهم

درادامه مطلب می توانید نسبت به دانلود تست های فصل اول زیست یازدهم اقدام کنید

توضیحات دانلود تست های فصل اول زیست یازدهم

تست هایی که در ادامه این مطلب مشاهده میکنید ، تست های فصل اول زیست یازدهم میباشد که میتوانید به صورت رایگان نسبت به دانلود آن اقدام کنید .

برخی از عبارات مطرح شده در مطلب دانلود تست های فصل اول زیست یازدهم عبارتند از:

پتانسیل عمل ونقش گره های رانویه

وقتی یک محرک موثر،یک سلول گیرندءه حس (که سلول یا بخشی از آن است) را تحریک میکند، سلول گیرنده اثر محرک را دریافت و به پیام عصبی تبدیل میکند. سلول عصبی این پیام عصبی را از طریق دندریتش دریافت میکند. البته گیرندءه حسی میتواند سلول جدایی نباشد؛ یعنی میتواند قسمتی از نورون(دندریت نورون حسی) باشد. در این حالت در دندریت نورون حسی پیام عصبی تولید میشود و نورون پیام عصبی را از سلول دیگری دریافت نمیکند


دانلود تست های فصل اول زیست یازدهم


وقتی سلول عصبی تحریک می شود، در محل تحریک، اختالف پتانسیل دو سمت غشای آن به طور ناگهانی تغییر میکند و داخل سلول نسبت به خارج آن مثبتتر میشود و بعد از مدتزمان کوتاهی، اختالف پتانسیل دو سمت غشا دوباره به حالت آرامش برمیگردد. به این تغییر، پتانسیل عمل میگویند، پس پتانسیل عمل یعنی تغییر ناگهانی و کوتاهمدت اختالف پتانسیل دو سوی غشا و بازگشت آن به حالت آرامش پس از این مدتزمان کوتاه. یادتان هست که در پتانسیل آرامش، درون غشا نسبت به بیرون آن منفی تر بود

عبور یونها از غشای سلولهای عصبی طی پتانسیل عمل به وسیلءه پروتئین هایی انجام میشود که به آنها کانال های دریچهدار میگویند. دو نوع کانال دریچهدار به جابه جایی یون ها و ایجاد پتانسیل عمل در سلول عصبی کمک میکنند: کانالهای دریچه دار سدیمی و کانال های دریچه دار پتاسیمی. با تحریک سلول عصبی ابتدا کانال های دریچه دار سدیمی باز می شوند و یون های سدیم از طریق آنها وارد سلول میشوند و درون سلول را نسبت به بیرون مثبت تر می کنند. پس از مدتزمان کوتاهی این دریچه ها بسته و کانال های دریچه دار پتاسیمی باز می شوند و یون های پتاسیم را از سلول خارج می کنند و درون سلول نسبت به بیرون آن منفی تر میشود.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.33 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

B Biti
29 آذر 1398
ق قشاش
11 آذر 1398
1 10010001000001010100010101
14 مهر 1398
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی