دانلود آرشیو کامل و رایگان نمونه سوالات یازدهم انسانی به همراه پاسخ تشریحی

در ادامه این مطلب میتوانید به آرشیو کامل نمونه سوالات یازدهم انسانی تمام دروس با پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .

شما میتوانید در این مقاله که آرشیوی از نمونه سوالات یازدهم انسانی میباشد و شامل نمونه سوالاتی از درس های علوم و فنون ادبی ، تاریخ ، ریاضی و آمار ، جامعه شناسی ، فلسفه ، دین و زندگی ، عربی ، زبان انگلیسی ، جغرافیا ، انسان و محیط زیست و نگارش ، روان شناسی و فارسی  میباشد به راحتی به آرشیو کاملی از نمونه سوالات یازدهم انسانی به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید ، این سوالات خود به دو بخش نمونه سوالات یازدهم انسانی نوبت اول (دی ماه ) و نمونه سوالات یازدهم انسانی نوبت دوم ( خرداد ماه ) تقسیم میشوند .

در ادامه امیدواریم که این آرشیو غنی از نمونه سوالات نیازهای شما دانش آموزان یازدهم انسانی را به خوبی پوشش بدهد .

سوال یازدهم انسانی

دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات ریاضی و آمار یازدهم انسانی نوبت اول ونوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات ریاضی و آمار یازدهم انسانی نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و  نمونه سوالات ریاضی و آمار یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .

امتحانات دی ماه ریاضی و آمار یازدهم انسانی امتحانات خرداد ماه ریاضی و آمار یازدهم انسانی
نمونه سوال امتحانی ریاضی و آمار یازدهم انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی سوالات ( نمونه اول ) نمونه سوال امتحانی ریاضی و آمار یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
  نمونه سوالات امتحانی ریاضی و امار یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )
  نمونه سوال امتحانی ریاضی و آمار یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )
  نمونه سوال امتحانی ریاضی و امار یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )
  نمونه سوال امتحانی ریاضی و آمار یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )

ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات ریاضی و آمار یازدهم انسانی به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .


***********************************************

دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی نوبت اول و نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات علوم و فنون ادبی یازدهم تجربی نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و نمونه سوالات علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .

امتحانات دی ماه علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی امتحانات خرداد ماه علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی
نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی نوبت اول با پاسخ تشریحی سوالات ( نمونه اول ) نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )  
نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )  

ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .

*******************************************************

دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات تاریخ یازدهم انسانی نوبت اول ونوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات تاریخ یازدهم انسانی نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و  نمونه سوالات تاریخ یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .

امتحانات دی ماه تاریخ یازدهم انسانی امتحانات خرداد ماه تاریخ یازدهم انسانی
نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم انسانی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو ) نمونه سوال امتحانی تاریخ یازدهم انسانی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات تاریخ یازدهم انسانی به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .

****************************************************

دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات جامعه شناسی یازدهم انسانی نوبت اول ونوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات جامعه شناسی یازدهم انسانی نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و  نمونه سوالات جامعه شناسی یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .

امتحانات دی ماه جامعه شناسی یازدهم انسانی امتحانات خرداد ماه جامعه شناسی یازدهم انسانی
نمونه سوال امتحانی جامعه شناسی یازدهم انسانی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) نمونه سوال امتحانی جامعه شناسی یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی جامعه شناسی یازدهم انسانی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو ) نمونه سوال امتحانی جامعه شناسی یازدهم انسانی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات جامعه شناسی یازدهم انسانی به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .

***********************************************

دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات فلسفه یازدهم انسانی نوبت اول ونوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات فلسفه یازدهم انسانی نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و نمونه سوالات فلسفه یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .

امتحانات دی ماه فلسفه یازدهم انسانی امتحانات خرداد ماه فلسفه یازدهم انسانی
نمونه سوال امتحانی فلسفه یازدهم انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی سوالات ( نمونه اول ) نمونه سوال امتحانی فلسفه یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی فلسفه یازدهم انسانی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو ) نمونه سوال امتحانی فلسفه یازدهم انسانی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )
نمونه سوال امتحانی فلسفه یازدهم انسانی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )  

ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات فلسفه یازدهم انسانی به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .

*********************************************

دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات روانشناسی دهم انسانی نوبت اول ونوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات روانشناسی یازدهم انسانی نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و نمونه سوالات روانشناسی یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .

امتحانات دی ماه روانشناسی یازدهم انسانی امتحانات خرداد ماه روانشناسی یازدهم انسانی
نمونه سوال امتحانی روانشناسی یازدهم انسانی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) نمونه سوال امتحانی روانشناسی یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی روانشناسی یازدهم انسانی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )  

ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات روانشناسی یازدهم انسانی به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .

****************************************

دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات عربی یازدهم انسانی نوبت اول و نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات عربی یازدهم انسانی نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و نمونه سوالات عربی یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .

امتحانات دی ماه عربی یازدهم انسانی امتحانات خرداد ماه عربی یازدهم انسانی
نمونه سوال امتحانی عربی یازدهم انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی (نمونه اول ) نمونه سوال امتحانی روانشناسی یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
  نمونه سوال امتحانی عربی یازدهم انسانی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات عربی یازدهم انسانی به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .


******************************************************

دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات دین و زندگی یازدهم انسانی نوبت اول ونوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات دین و زندگی یازدهم انسانی نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و  نمونه سوالات دین و زندگی یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .

امتحانات دی ماه دین و زندگی یازدهم انسانی امتحانات خرداد ماه دین و زندگی یازدهم انسانی
نمونه سوال امتحانی دین و زندگی یازدهم انسانی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) نمونه سوال امتحانی دین و زندگی یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی دین و زندگی یازدهم انسانی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )  

ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات دین و زندگی یازدهم انسانی به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .

***********************************************

دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات جغرافیا یازدهم انسانی نوبت اول و نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات جغرافیا یازدهم انسانی نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و  نمونه سوالات جغرافیا یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .

امتحانات دی ماه جغرافیا یازدهم انسانی امتحانات خرداد ماه جغرافیا یازدهم انسانی
نمونه سوال امتحانی جغرافیا یازدهم انسانی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی سوالات ( نمونه اول ) نمونه سوال امتحانی جغرافیا یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی جغرافیا یازدهم انسانی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو ) نمونه سوال امتحانی جغرافیا یازدهم انسانی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات جغرافیا یازدهم انسانی به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .

**********************************************

دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات فارسی یازدهم انسانی نوبت اول ونوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات فارسی یازدهم انسانی نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و نمونه سوالات فارسی یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .

امتحانات دی ماه فارسی یازدهم انسانی امتحانات خرداد ماه یازدهم انسانی
نمونه سوال ادبیات یازدهم نوبت اول (نمونه اول) نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم انسانی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم انسانی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )
نمونه سوال امتحانی فارسی یازدهم انسانی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )  

ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات فارسی یازدهم انسانی به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .


********************************************

دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات انسان و محیط زیست یازدهم انسانی نوبت اول ونوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات انسان و محیط زیست یازدهم انسانی نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و نمونه سوالات انسان و محیط زیست یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .

امتحانات دی ماه انسان و محیط زیست یازدهم انسانی امتحانات خرداد ماه انسان و محیط زیست یازدهم
نمونه سوال امتحانی انسان و محیط زیست یازدهم انسانی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم نوبت دوم انسانی به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی انسان و محیط زیست یازدهم انسانی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو ) نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم نوبت خرداد انسانی به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )
نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم نوبت اول انسانی به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )  
نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم نوبت اول انسانی به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )  
نمونه سوال انسان و محیط زیست یازدهم نوبت اول انسانی به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )  

ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات انسان و محیط زیست یازدهم انسانی به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .

********************************************

دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات زبان انگلیسی یازدهم انسانی متوسطه نوبت اول ونوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات زبان انگلیسی یازدهم انسانی نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و نمونه سوالات زبان انگلیسی یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .

امتحانات دی ماه زبان انگلیسی یازدهم انسانی امتحانات خرداد ماه زبان انگلیسی یازدهم انسانی
نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم انسانی نوبت اول ( نمونه اول ) نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی یازدهم انسانی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو ) نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی یازدهم انسانی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )
نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم نوبت اول انسانی به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )  
نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم نوبت اول انسانی به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )  
نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی یازدهم نوبت اول انسانی به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )  
نمونه سوال زبان انگلیسی یازدهم نوبت اول انسانی به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم )  

ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات زبان انگلیسی یازدهم انسانی به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .

*********************************************

دانلود رایگان آرشیو کامل نمونه سوالات نگارش یازدهم انسانی نوبت اول ونوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی کامل


در جدول زیر میتوانید به تعدادی از نمونه سوالات نگارش یازدهم انسانی نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی و نمونه سوالات نگارش یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی دسترسی داشته باشید .

امتحانات دی ماه نگارش یازدهم انسانی امتحانات خرداد ماه نگارش یازدهم انسانی
نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی یازدهم انسانی نوبت خرداد به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )  
نمونه سوال امتحانی نگارش یازدهم انسانی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )  

ضمنا برای مشاهده لیست کاملتر و مشروح تر میتوانید به مقاله نمونه سوالات نگارش یازدهم انسانی به همراه پاسخ تشریحی کامل و رایگان مراجعه کنید .


نظرات ارسال شده 1

M
M

واقعا [همکلاسی] سایت خوبیه جزوه و نمونه سوال دروس همه چی تکمیل خدا خیر بده به تمام کسانی که تهیه میکنند بسسسسسسیار عالیییییییبییییی ۲۰ ۲۰