دانلودکتاب علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی 97-98

در ادامه مطلب می توانید دانلودکتاب علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی را به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید.

در این بخش کتاب علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی در سال تحصیلی 97 - 98 چاپ شده است جهت دانلود در این پست قرار میگیرد .

 کتاب علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی شامل تمام فصل های کتاب درسی علوم وفنون ادبی پایه یازدهم نظام جدید رشته ی انسانی می باشد . در ادامه بخش هایی از کتاب علوم وفنون ادبی یازدهم را میتوانید مطالعه کنید و فایل کامل این کتاب را در بخش دانلود همین پست دریافت کنید

       

ویژگی های سبک عراقی

الف) شعر

1-زبانی:

برخی ازویژگی های زبانی شعر این دوره عبارت اند  از:

چهارچوب زبان همان چهارچوب فارسی قدیم یعنی زبان سبک خراسانی است که تا حدودی مختصات جدید یافته است

لغات فارسی اصیل قدیم کم شده وجا ی آنها را لغات عربی گرفته است


دانلودکتاب علوم وفنون ادبی یازدهم انسانی 97-98


 می اندک اند جای همی را گرفته است

در به جای اندر در حال جایگزین شدن است ونیز واژه های ایدون ،ایدر،ابا ،ابرو و.... بسیار اندک به کار می روند

به کار گیری حرف نشانه مر درکنار مفعول جمله کم شده است اساسا مهم ترین ویژگی های زبانی سبک عراقی همین در هم آمیختگی مختصات نو وکهن است که گاهی در یک شعر کوتاه نیز در کنار هم دیده می وشد

2-ادبی

برخی از ویژگی های ادبی شعر این دوره کاربرد غزل بیشتر شد وجایگاه تخلص ودرانتهای آن تثبیت گردیده است

توجه به علوم ادبی ازجمله بیان وبدیع بیشتر شده است :

شعر این دوره از دربار خارج شده قصیده ازرونق افتاد وغزل وعارفانه وعاشقانه رواج می یابد

مطالب مرتبط

3-فکری

برخی از ویژگی های فکری شعر این دوره به شرح زیرند :

فکر نیز در این دوره با تاثیر پذیری از مسائل سیاسی واجتماعی دست خوش تغییر شده است مثلا دودوره ی خراسانی معشوق شاعر زمینی ودست یافتنی بود ولی در شعر این دوره این مقام اندک اند که متعالی می گردد تا آنجا که گاه با معبود یکی می شود .

بعد از حمله مغول وخدشه دار شدن غرور واحساسات ملی ایرانیان نیاز داشتن به سخنان آرام بخش وتوجه به امور اخروی بیشتر می شود وهمچنین باعث رواج بیشتر تصوف می گردد وبرخی اندیشه ها از جمله بی اعتباری دنیا واعتقاد به قضا وقدر رواج بیشتری می یابند

پرهیز از رهد ریایی توجه به صفا وپالایش درون برتری عشق بر عقل وامثال آنها مفاهیم واندیشه های شعر این دوره را رقم می زنند

ابیات زیر را بخوانید وبه پرسش ها پاسخ دهید

ز دویده خون فشانم زغمت شب جدایی             چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی

در گلستان چشمم زچه رو همیشه باز است ؟      به امید آنکه شاید تو به چشم من درآیی

سر برگ گل ندارم ز چه رو روم به گلشن ؟      که شنیده ام زگل ها همه بوی بی وفایی

الف)ویژگی های ادبی سبک عراقی را درآن بیابید

ب)دومورد ازویژگی های فکری ابیات را بنویسیید

وزن بیت زیر را بنویسید

زیر دان نه از ارکان که کوته دیگی باشد

                                                که خطی کز خرد خیزد تو آن ر ازبنان بینی

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : NaN مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی