جزوه فارسی هشتم

جزوه فارسی هشتم همراه با توضیح کامل دانش های زبانی و ادبی و معرفی آرایه های ادبی و قالب های شعری

زبان و ادبیات فارسی در پایه هشتم در قالب شش فصل و هفده درس ارائه شده است. بخش هایی با عنوان دانش ادبی و دانش زبانی را می توان درسنامه دانست.

در این صفحه جزوات فارسی هشتم را گردآوری کرده ایم.

فارسی هشتم و به طور کلی فارسی بخش های متنوعی را از قبیل دستور زبان فارسی ، آرایه های ادبی ، تاریخ ادبیات ، معرفی قالب های شعری و سایر مواردی این چنین را شامل می شود. هر جزوه فارسی هشتم در این صفحه ممکن است تمامی این موارد و یا بخشی از این موارد را شامل بشود که قبل از دانلود هر جزوه در توضیحات مربوط بدان جزوه این مساله را ذکر کرده ایم.

دانلود جزوه فارسی هشتم

دانلود هر کدام از فایل های جزوه فارسی هشتم به رایگان و بدون پرداخت هیچ هزینه ای انجام می شود.

قبل از دانلود هر یک از فایل های مربوط به جزوه فارسی هشتم می توانید تصویری از جزوه را مشاهده نمایید همچنین بخشی از متن جزوه نیز آورده شده است.

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص فایل های ارائه شده در این صفحه برای ما ارسال کنید. نظرات شما در ارتقای مطالب این صفحه در به روز رسانی های آینده تاثیرگذار خواهد بود.

جزوه فارسی هشتم - نمونه اول

جزوه فارسی هشتم

نمونه اول جزوه فارسی هشتم را اشرف پیروازن دبیر گر امی ادبیات نگاشته است. این جزوه بسیار جامع است و تمام دانش های ادبی و دانش های زبانی فارسی هشتم  و همچنین تاریخ ادبیات هشتم را به صورت درس به درس پوشش داده است. همچنین در این جزوه پس از هر درس نیز تعدادی نمونه سوال گنجانده شده است. در ادامه می توانید بخشی از متن این جزوه را که به تشریح درس اول فارسی هشتم می پردازد مشاهده کنید. 

درس اول

ﻗﯿﺼﺮاﻣﯿﻦ ﭘﻮر: وي ازﺷﺎﻋﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮﻣﻮﻓّﻖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻣﯽ آﯾﺪ.آﺛﺎراوﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز: درﮐﻮﭼﮥ آﻓﺘﺎب،ﺗﻨﻔّﺲ ﺻﺒﺢ،ﻣﺜﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺜﻞ رود،ﺑﻪ ﻗﻮل ﭘﺮﺳﺘﻮ وآﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﮔﻬﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد. دراﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ازدرس ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎروﻣﺤﺘﻮاي ﺷﻌﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪاﺗﻮﺿﯿﺤﯽ درﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﺎرو ﻣﺤﺘﻮاداده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎداﻧﺶ آﻣﻮزﺑﺎ اﯾﻦ دوﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎﻣﻼً آﺷﻨﺎﺷﻮد.

ساختار شعر

ﯾﮏ ﺷﻌﺮازﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﻌﺮﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز: ﺑﯿﺖ:ﻫﺮﯾﮏ ازﺳﻄﺮﻫﺎي ﺷﻌﺮرا ﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪارﺷﻌﺮﯾﮏ ﺑﯿﺖ اﺳﺖ. ﻣﺎﻧﻨﺪ: اﮔﺮدرﺧﻠﻮت ﻧﻮرﺧﺪاﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮرادردی ﺑﻮد ﮐﺎن را دوا ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﺼﺮاع:ﻫﺮﺑﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ دوﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ ازﺑﺨﺶ ﻫﺎراﯾﮏ ﻣﺼﺮاع ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺧﺪادرﻫﺮ دل ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ=ﯾﮏ ﻣﺼﺮاع / وﻟﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎدل آﺷﻨﺎﻧﯿﺴﺖ =ﯾﮏ ﻣﺼﺮاع

ردﯾﻒ:ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮﻣﺼﺮاع ﯾﺎدرﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮﺑﯿﺖ اﮔﺮ واژه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ،ﺑﻌﺪاز ﻗﺎﻓﯿﻪ ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ واژه ﻫﺎردﯾﻒ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. درﺑﯿﺖ زﯾﺮﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت آﺧﺮﻫﺮﻣﺼﺮاع دﻗّﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻫﻤﺪم ﻣﻦ دﯾﺪه ﮔﺮﯾﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﺮغ ﺷﺐ از ﺣﺎل ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ (ﻣﻦ اﺳﺖ،ﻣﻦ اﺳﺖ)ردﯾﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻗﺎﻓﯿﻪ: ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت آﺧﺮﻫﺮﻣﺼﺮاع ﯾﺎ ﺑﯿﺖ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮف اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ، در واﻗﻊ ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺎﻓﯿﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ آﻫﻨﮓ ووزن ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﻗﺎﻓﯿﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺖ: اي ﮔﯿﺴﻮان رﻫﺎي ﺗﻮازآﺑﺸﺎران رﻫﺎﺗﺮ، ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ازﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎران ﺻﺎف ﺳﺤﺮﺑﺎﺻﻔﺎﺗﺮ دوواژه (رﻫﺎﺗﺮ،ﺻﻔﺎﺗﺮ) ﻗﺎﻓﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ:اﮔﺮ ﺑﯿﺘﯽ ردﯾﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﻓﯿﻪ ﻗﺒﻞ از ردﯾﻒ  ﻣﯽ آﯾﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻣﮋده اي دل ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﺎﻧﻔﺴﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ زاﻧﻔﺎس ﺧﻮﺷﺶ ﺑﻮي ﮐﺴﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ ، ردﯾﻒ:ﻣﯽ آﯾﺪ ﻗﺎﻓﯿﻪ:(ﻧﻔﺴﯽ،ﮐﺴﯽ ) ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ازردﯾﻒ آﻣﺪه اﻧﺪ.

محتوا

ﻫﺮﺷﻌﺮي ﭘﯿﺎﻣﯽ داردﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺘﻮای ﺷﻌﺮاﺳﺖ.ﺷﻌﺮي ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد ، پوچ و بی معناست ...............

برای دانلود این جزوه از طریق لینک زیر اقدام کنید.

نویسنده : همکلاسی
حجم : 2.56 مگابایت
منبع : گردآوری شده

جزوه فارسی هشتم - آرایه های ادبی

جزوه فارسی هفتم

جزوه آرایه های ادبی توسط علی ابراهیمی گردآوری شده است و شامل دو بخش می شود در بخش اول انواع آرایه های ادبی متوسطه اول معرفی شده و در بخش دوم انواع قالب های شعری نظیر غزل، قصیده، قطعه، مثنوی و سایر قالب ها معرفی شده است. لازم به ذکر است این جزوه آرایه های ادبی سه سال متوسطه اول را دربردارد. شما می توانید برای استفاده از این جزوه تنها ارایه ادبی که در فارسی هشتم مطرح شده است را بخوانید.

در ادامه بخشی هایی از این جزوه و سپس لینک دانلود آن آورده شده است.

تضاد ( طباق ) 

هرگاه دوکلمه ازنظر معنی مخالف وضد هم باشند

مثال :آنچه دربر وبحر است ازانواع حیوانات :بروبحر تضاد

مثال :ازظلمت خودرهایی ام ده /بانور خود آشنایی ام ده :ظلمت :ظلمت ونور تضاد

مثال :عزت ازخواری نشناخته ای /عمر درخارکشی باخته ای :عزت وخواری تضاد

مراعات نظیر (شبکه ی معنایی ،تناسب )

هرگاه دویا چند کلمه دربیت یا نوشته ای بیایند ونسبتی باهم داشته باشند این نسبت  می تواند ازنظر جنس ومکان زمان و....باشد

مثال :با چشم تدب نگر پدر را/ازگفته ی اومپیچ سر راسر چشم :مراعات نظیر *چشم –نگر---> مراعات نظیر

مثال :کای فلان چاشت بده یاشامم /نان وآبی که خورم وآشامم (چاشت .شام .نان .آب ---> مراعات نظیر )

مثال :نیت من درنماز ودردعا /ترس بود وحشت ازخشم خدا (ترس وحشت خشم ---> مراعات نظیر )

نویسنده : همکلاسی
حجم : 1.89 مگابایت
منبع : گردآوری شده

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی