جزوه آمادگی دفاعی نهم

دانلود رایگان جزوه جامع آمادگی دفاعی نهم شامل خلاصه هر درس و سوالات متن هر درس

درس آمادگی دفاعی در دوره متوسطه اول تنها در برنامه درسی پایه نهم تحصیلی مشاهده می شود و در سال های پیشین این دوره تحصیلی، درسی با این عنوان وجود ندارد. آمادگی دفاعی نهم در دوازده درس تنظیم شده است و به موضوعاتی همچون امنیت ، تهدید ، تهاجم ، انواع دفاع ، پدافند غیرعامل و جنگ نرم می پردازد.

در این صفحه جزوه آمادگی دفاعی نهم را ارائه کرده ایم. جزوات آمادگی دفاعی نهم را ممکن است به دو صورت مشاهده کنید؛ یا ممکن است این جزوات در قالب سوالات متن هر درس آمادگی دفاعی نهم  و یا به صورت خلاصه ای از هر درس ارائه شده باشند.

قبل از دانلود هر نمونه از جزوات ، به توضیحاتی که در خصوص هر جزوه آمادگی دفاعی نهم ارائه داده ایم ، توجه کنید. در این توضیحات از محتوای جزوه و نحوه نگارش آن گفته ایم. عکسی از جزوه و سپس بخشی از متن جزوه نیز قبل از لینک دانلود فایل قرار داده شده است.

دانلود تمامی جزوات موجود در این صفحه کاملا رایگان است.

جزوه آمادگی دفاعی نهم

امیدواریم در به روز رسانی های آینده بتوانیم جزوه آمادگی دفاعی نهم را به تفکیک هر درس نیز در این صفحه فراهم کنیم.

نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص جزوات این درس و به طور کلی هر آنچه در این درس نیاز دارید برای ما ارسال کنید. نظرات شما کمک قابل توجهی به ما خواهد بود تا محتوای این صفحه را بنا به نیاز شما بهبود بخشیم.

جزوه آمادگی دفاعی نهم - نمونه اول

جزوه آمادگی دفاعی نهم

نمونه اول جزوه آمادگی دفاعی نهم توسط آقای حیدر شبانی دبیر گرامی آمادگی دفاعی نهم نگاشته شده است. این جزوه در قالب سوالات متن هر دوازده درس آمادگی دفاعی نهم همراه با جواب آن هاست. در ادامه بخشی از سوالات متن درس چهارم آمادگی دفاعی نهم را که در این جزوه نگاشته شده است می بینید.

درس 4

1- ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺮوزی و اﺳﺘﻤﺮار اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺣﻀﻮر ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه یﻣﺮدم در ﺗﻤﺎم ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ 

2- ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻮد، ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه ی مردم

3-ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺴﯿﺞ را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ. ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﺷﺪه ی ﻣﺮدم ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ؛ از اﯾﻦ رو اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره ) در ﺗﺎرﯾﺦ 25 آذر 1358 دﺳﺘﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ارﺗﺶ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﺴﯿﺞ را ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﻮد.

4- درﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮی ﺑﺴﯿﺞ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، ﻟﺒﻨﺎن، ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ. 1- در ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ نیروهای مردمی با الگوبرداری از بسیج به مقابله با نیروهای داعش برخاستند.  2-در ﮐﺸﻮر ﻟﺒﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮدمی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﺰب الله ﻟﺒﻨﺎن و در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﺮوه های ﺣﻤﺎس و ﻓﺘﺢ ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﺑﺮداری از ﺑﺴﯿﺞ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رژﯾﻢ اﺷﻐﺎﻟﮕر ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

5 - ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺞ در دﻓﺎع از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ  .در آن زﻣﺎن ﮐﻪ ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه ، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم را ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ، ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻫﺎ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺣﻤﺎﺳﻪ آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ .  

6  - در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻮﻧﯽ وﻇﯿﻔﻪ ی ﺑﺴﯿﺞ ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﭘﺎﺳﺪاری از ارزش ﻫﺎ- ﻫﻮﺷﯿﺎری در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺳﺨﺖ و ﻧﺮم ددﺷﻤﻨﺎن- ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻬﻦ اﺳﻼﻣﯽ- ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ 

7- - اﻟﻒ )ﭼﺮا ﺑﺴﯿﺞ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ؟ ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﭘﺎﺳﺪاری ازاﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 ب) ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﺑﺴﯿﺞ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ. ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺶ آﻣﻮزی، ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ، ﺑﺴﯿﺞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن، ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ، ﺑﺴﯿﺞ اﺳﺎﺗﯿﺪ، ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﺑﺴﯿﺞ ﭘﺰﺷﮑﯽ و  ....  

8- درﺑﺎره ﺗﺸﮑّﻞ ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ. ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺴﯿﺞ، ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﮐﺎر اﺻﻠﯽ  ﺧﻮد را ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره )آﻏﺎز ﮐﺮد در آن زﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ، اﻋﺰام داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ، ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﺎدﻣﺎن ﺷﻬﺪا ﻣﺪارس، ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و  ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻋﻀﻮﮔﯿﺮی از ﺟﻮاﻧﺎن و ...از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ اداﻣﻪ داﺷﺖ. و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﻓﺎع ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از اﻧﻘﻼب و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف آن اﺳﺖ.

برای دانلود کامل این جزوه بر روی لینک زیر کلیک کنید.

نویسنده : همکلاسی
حجم : 2.57 مگابایت
منبع : گردآوری شده

جزوه آمادگی دفاعی نهم - نمونه دوم

جزوه آمادگی دفاعی نهم

در نمونه دوم جزوه امادگی دفاعی نهم خلاصه هر درس نوشته شده است. این جزوه فاقد سوالات متن و جواب است. در ادامه بخشی از خلاصه درس اول نوشته شده در این جزوه را مشاهده می کنید.

امنیت از مهمترین نیازهای فطری و ضروری انسان است.

نیاز مشترک انسان ها به امنیت، یکی از مهمترین دلایلی که باعث پیایش سکونت گاه ها و شهرها شده

مفهوم امنیت: دور بودن از خطراتی که علیه منافع مادی (جان ، مال ، سرزمین و ...) و ارزش های معنوی ( دین ، فرهنگ ، اعتقادات و ..... ) ما وجود دارد.

مفهوم تهدید: وضعیتی است که امنیت ما را به خطر می اندازد.

برای مشاهده کامل این جزوه از طریق لینک زیر اقدام کنید.

نویسنده : همکلاسی
حجم : 3.66 مگابایت
منبع : گردآوری شده

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی