یازدهم

کتاب های سال یازدهم در رشته های ریاضی ، تجربی و انسانی متوسطه دوم که دارای تالیف جدید هستند جهت دانلود قرار گرفته است. کتاب های سال یازدهم در رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی در تعدادی از کتب شامل انسان و محیط زیست ، نگارش ، فارسی و زبان مشترک هستند .سایر کتاب های سال یازدهم تجربی شامل زیست شناسی ، شیمی ، فیزیک ، ریاضی ، زمین شناسی ، آزمایشگاه علوم تجربی 2 و تاریخ معاصر و عربی و ... می باشد. کتاب های سال یازدهم رشته ی ریاضی شامل حسابان ، آمار و احتمال ، هندسه دو ، فیزیک می باشد و در تعدادی از کتابها مشابه رشته ی تجربی می باشد که در ادامه ذکر شده است. شیمی ، زمین شناسی ، آزمایشگاه علوم تجربی دو ، عربی و تاریخ معاصر و ... کتاب های اختصاصی یازدهم انسانی به شرح زیر می باشد ریاضی و آمار ، فلسفه ، عربی ، علوم و فنون ادبی یازدهم جغرافیا و تاریخ

دانلود کتاب های درسی یازدهم