فیزیک (ریاضی)

سوالات فیزیک رشته ی ریاضی دومین بخش از سوالات مهم کنکور رشته ی ریاضی می باشد. با توجه به اختصاصی بودن فیزیک در رشته ی ریاضی اهمیت این بخش به عنوان یکی از درس های مهم در قبولی دانش آموز حائز اهمیت است . تهیه ی منابع کمک درسی فیزیک کنکور و جزوه های فیزیک دهم و یازدهم باید مورد توجه قرار گرفت.