زیست شناسی

تهیه ی جزوه های زیست دهم و جزوه های زیست شناسی یازدهم و پیش دانشگاهی که بصورت ترکیبی و مفهومی و مقایسه ای تالیف شده اند بسیار مهم است زیرا یکی از مهم ترین مباحث کنکور تجربی درس زیست شناسی می باشد که دارای بیشترین ضریب در بین درس های اختصاصی رشته ی تجربی است. روند سوالات زیست تجربی در کنکور های سال های اخیر به شیوه ی مفهومی ، تعمیمی ، ترکیبی و مقایسه ای می باشد که اهمیت مطالعه ی جزوه های زیست شناسی کنکور که به این شیوه نوشته شده اند را می رساند. از فصل های مهم زیست شناسی کنکور میتوان به فصل شش زیست سال دوم و فصل ژنتیک سال سوم و نیم سال دوم زیست پیش دانشگاهی اشاره کرد.