ریاضیات (ریاضی)

مهمترین سوالات دفترچه ی اختصاصی رشته ی ریاضی سوالات بخش ریاضیات می باشد. با توجه به اهمیت بسیار زیاد این بخش مطالعه ی کتاب های کمک درسی و جزوه های ریاضیات دهم ، جزوه آمار و احتمال یازدهم ، جزوه حسابان یازدهم و هندسه دو سال یازدهم که مطالب را بصورت جامع و کامل توضیح داده باشند بسیار مهم و ضروری میباشد.