دهم ریاضی

امتحانات سال دهم ریاضی در دو نیمسال دی و خرداد به صورت امتحانات داخلی مدارس برگزار می گردد. درس هایی که مورد سوال واقع می شوند در دو گروه عمومی و اختصاصی قرار می گیرد. دانش اموزان سال یازدهم ریاضی جهت آشنایی با روند طرح سوالات امتحانی از نمونه سوالات مختلف استفاده نمایند. امتحان درس های عمومی سال دهم ریاضی شامل تفکر و سواد رسانه ای ، امادگی دفاعی ، زبان انگلیسی ، جغرافیای ایران ، فارسی ، نگارش ،دینی و عربی می باشد. امتحان درس های اختصاصی سال دهم رشته ی ریاضی شامل ریاضی ، هندسه ، فیزیک و شیمی می باشد.